Lịch học có sự thay đổi phòng học

Lịch học có điều chỉnh.

 Xem và tải kế hoạch học tập tại đây

Xem thời khoá biểu tại đây: data/TKB ky 2_2013-2014_ Ke toan 13.pdf

Xem Thời khoá biểu tại đây: data/TKB ky 2_2013-2014_ QLTNMT13(6).pdf

Xem thời khoá biểu tại đây: data/Lich giang HK 2 2013_2014 lop QLTNMT&DLST2011.pdf

Xem và tải TKB tại đây: data/Lich ky 1_ 2013-2014_QLTNMT2012.pdf

Xem và tải TKB tại đây: data/TKB ky 1_2013-2014_ Ke toan 13.pdf

Xem và tải lịch học tại đây: data/TKB ky 1_2013-2014_ QLTNMT13(1).pdf

Các bạn xem và tải TKB tại đây: data/QLDD_Lich ky 1_13-14.PDF

Chào mừng năm học mới!

2013-2014

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám sáu một không