♦ Học kỳ 1

      • Kế toán tài chính

      • Toán Tài Chính

    ♦ Học kỳ 2

      • Đường lối CM ĐCS VN

      • Tưởng Hồ Chí Minh

   ♦ Học kỳ 1

      • Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - LêMin

      • Toán cao cấp C1

      •Toán cao cấp C2

      • Giáo dục thể chất 1

      • Anh Văn 1

   ♦ Học kỳ 2

      • Xác suất thống kê

      • Pháp luật đại cương

      • Nguyên lý kế toán

      • Anh Văn 2

      • Giáo dục Quốc phòng An Ninh

      •Giáo dục thể chất 2

 

Số lần xem trang : :4604
Nhập ngày : 15-08-2015
Điều chỉnh lần cuối :12-01-2017

Kết quả học tập

Kết quả học tập lớp DH17TYNT(29-03-2018)

Kết quả học tập lớp DH17NTNT(29-03-2018)

Kết quả học tập lớp DH17QTNT(29-03-2018)

Kết quả học tập lớp DH16NHNT(15-03-2017)

Kết quả học tập lớp DH16TYNT(15-03-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh tại phân hiệu ninh thuận ngày 26/2/2017(10-03-2017)

Điểm thi bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân các lớp(17-02-2017)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 lớp DH12DLNT(13-09-2016)

Kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng-An ninh 2016 của tất cả các lớp khóa 2015(13-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15TYNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QMNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QLNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15NTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15NHNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15BQNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14TYNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QMNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QLNT(09-09-2016)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một tám sáu sáu

Xem trả lời của bạn !