♦ Học kỳ 1

      • Tư tưởng HCM

    ♦ Học kỳ 2

      • Đường lối CM của Đảng CSVN

    ♦ Học kỳ 1

      • Tin học Đại cương

   ♦ Học kỳ 2

      • Toán cao cấp C2

      • Xác suất thống kê

      • Giáo dục thể chất 2

      • Pháp luật đại cương

      • Marketing căn bản

      • Anh văn 2

      • Giáo dục quốc phòng an ninh

   ♦ Học kỳ 1

      • Anh văn 1

      • Toán cao cấp C1

      • Các ng.lý CB của CN Mác Lênin

      • Giáo dục thể chất 1

Số lần xem trang : :468
Nhập ngày : 09-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :15-03-2017

Kết quả học tập

Kết quả học tập lớp DH16NHNT(15-03-2017)

Kết quả học tập lớp DH16TYNT(15-03-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh tại phân hiệu ninh thuận ngày 26/2/2017(10-03-2017)

Điểm thi bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân các lớp(17-02-2017)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 lớp DH12DLNT(13-09-2016)

Kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng-An ninh 2016 của tất cả các lớp khóa 2015(13-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15TYNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QMNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QLNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15NTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15NHNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15BQNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14TYNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QMNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QLNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14NTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14NHNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14BQNT(09-09-2016)

Điểm học tập của sinh viên học tại Phân hiệu Ninh Thuận (27-09-2015)

Kết quả học tập lớp TC14QLNT(25-08-2015)

Kết quả học tập lớp DH13QMNT (15-08-2015)

Kết quả học tập lớp DH13KENT(15-08-2015)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp DH14QLNT(15-08-2015)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp DH14NTNT(15-08-2015)

Kết quả học tập năm học 2014-2015 lớp DH14NHNT(15-08-2015)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 lớp DH14BQNT(15-08-2015)

Kết quả học tập của lớp DH13KENT(15-08-2015)

kết quả học tập môn Các nguyên lý CB của CN Mác Lênin(20-05-2015)

Kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng-An ninh lớp DH14NTNT(20-05-2015)

Kết quả học tập năm học 2014-2015 lớp DH14BQNT(14-05-2015)

Điểm môn học HK 1 năm học 2014-2015 lớp DH14NTNT(14-05-2015)

Điểm môn học HK 1 năm học 2014-2015 lớp DH14QLNT(14-05-2015)

Điểm môn học Xác suất thống kê lớp DH12DLNT(05-03-2015)

Điểm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp DH12DLNT(05-03-2015)

Điểm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp DH11DLNT(05-03-2015)

Quyết định v/v công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên ngày 02/12/2014(04-12-2014)

Điểm môn học Nguyên lý kế toán lớp DH13KENT(08-11-2014)

Điểm môn học Địa lý kinh tế lớp DH11QLNT(10-09-2014)

Điểm môn học Địa lý kinh tế lớp DH10QLNT(10-09-2014)

Điểm môn học Văn hóa các dân tộc ở Việt Nam lớp DH11DLNT(10-09-2014)

Điểm môn học Văn hóa các dân tộc ở Việt Nam lớp DH12QMNT(10-09-2014)

Điểm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp DH10QLNT(06-08-2014)

Điểm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp DH11QLNT(06-08-2014)

Điểm môn học Pháp luật đại cương lớp DH12QMNT(06-08-2014)

Điểm môn học Xác suất thống kê lớp DH13KENT(06-08-2014)

Điểm môn học Pháp luật đại cương lớp DH13KENT(06-08-2014)

Điểm môn học Giáo dục thể chất 2 lớp DH13KENT(06-08-2014)

Điểm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp DH11DLNT(06-08-2014)

Kết quả học tập năm học 2013-2014 lớp DH13QMNT(04-08-2014)

Kết quả học tập kỳ 1 - Năm học 2011-2012 - Lớp Quản lý Môi trường & DLST - Khoá 2011(08-03-2012)

Kết quả học tập kỳ 1 - Năm học 2011-2012 - Lớp Quản lý đất đai - Khoá 2011(08-03-2012)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2010-2011 - Lớp Quản lý đất đai 2010(28-09-2011)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai bốn không không