♦ Học kỳ 1

      Toán cao cấp B1 (Học cải thiện)

      Tư tưởng Hồ Chí Minh

    ♦ Học kỳ 2

      • Đường lối CM của đảng CSVN

    ♦ Học kỳ 1

      • Các Ng.Lý Cơ bản Mác Lênin

    ♦ Học kỳ 1

      • Toán cao cấp B1

      • Hóa học đại cương

      • Giáo dục thể chất 1

      • Kỹ năng giao tiếp

      • Anh Văn 1

      • Tin học đại cương

    ♦ Học kỳ 2

      • Giáo dục thể chất 2

      • Các ng.lý CB của CN Mác Lêmin

      • Quân sự 1 (lý thuyết)

      • Quân sự thực hành

Số lần xem trang : :2886
Nhập ngày : 09-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :29-03-2018

Kết quả học tập

Kết quả học tập lớp DH17TYNT(29-03-2018)

Kết quả học tập lớp DH17NTNT(29-03-2018)

Kết quả học tập lớp DH17QTNT(29-03-2018)

Kết quả học tập lớp DH16NHNT(15-03-2017)

Kết quả học tập lớp DH16TYNT(15-03-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh tại phân hiệu ninh thuận ngày 26/2/2017(10-03-2017)

Điểm thi bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân các lớp(17-02-2017)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 lớp DH12DLNT(13-09-2016)

Kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng-An ninh 2016 của tất cả các lớp khóa 2015(13-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QMNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QLNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15NTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15NHNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15BQNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14TYNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QMNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QLNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14NTNT(09-09-2016)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai bảy không không

Xem trả lời của bạn !