TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 2 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(Về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017)

1. Thời gian nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí

- Sinh viên làm hồ sơ xét Miễn giảm học phí cần thực hiện các thủ tục như sau:

+ Từ ngày 10/02/2017 đến 22/02/2017: Phòng công tác sinh viên nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017.

+ Sau ngày 07/03/2017: Phòng công tác sinh viên thực hiện xét miễn giảm học phí và công bố danh sách bổ sung sinh viên được Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017.

+ Sau thời gian trên Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

2. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí nộp mới

−   Đơn xin miễn, giảm học phí;

−   Bản sao giấy khai sinh;

−  Giấy chứng nhận do phòng Lao động – Thương binh & xã hội cấp huyện cấp chứng nhận diện chính sách (con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có công cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học…)

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

3. Danh sách tạm thời được miễn giảm học phí và đối chiếu hồ sơ

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên tạm thời được Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định MGHP học kỳ 2 năm học 2015-2016). Sinh viên không có tên trong danh sách tạm thời vui lòng liên hệ Phòng công tác sinh viên để làm mới hồ sơ thực hiện theo nghị định 86. (Sau thời gian trên Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến MGHP học kỳ 2 năm học 2016-2017).

 

Trân trọng thông báo

Phòng Công tác Sinh viên

Trưởng phòng

 

 

                                                                                        (Đã ký)

  

              ThS. Đặng Kiên Cường

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày  06   tháng 2  năm 2017

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

 

Kính gửi:       - Toàn thể Sinh viên

Danh sách sinh viên phân hiệu Ninh Thuận được Miễn học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

Stt

Họ Tên

Mssv

Miễn giảm

Lớp

Đối tượng

1

Chamalé Húy

13149984

x

DH13QMNT

CBB

2

Nguyễn Chí Trường

14113312

x

DH14NHNT

CBB

3

Trần Thị Kim Xuân

13149884

x

DH13QMNT

Mồ côi

4

Mai Đức  Nghĩa

13149983

x

DH13QMNT

Mồ côi

5

Nguyễn Thị Á Châu

14122173

x

DH14QTNT

Mồ côi

6

Nguyễn Trần Khánh Thư

15149192

x

DH15QMNT

Mồ côi

7

Nguyễn Thị Thương

13149974

x

DH13QMNT

CCM

8

Đỗ Trúc My

13149833

x

DH13QMNT

CCM

9

Nguyễn Thế Viên

14112424

x

DH14TYNT

CCM

10

Lê Dương Nghi Dung

14112556

x

DH14TYNT

CCM

11

Nguyễn Anh Sơn

14112612

x

DH14TYNT

CCM

12

Trần Thị Kim Cúc

14112550

x

DH14TYNT

CCM

13

Lê Thị Bảo Châu

14149345

x

DH14QMNT

CCM

14

Nguyễn Thị Bích Ngoan

14122479

x

DH14QTNT

CCM

15

Huỳnh Nhật Khải

14122472

x

DH14QTNT

CCM

16

Đặng Văn Ngọc Trung

14124601

x

DH14QLNT

CCM

17

Nguyễn Thị Ngọc  Lan

14124571

x

DH14QLNT

CCM

18

Trần Huỳnh Anh Vương

15149195

x

DH15QMNT

CCM

19

Trương Văn Đại

15112399

x

DH15TYNT

CCM

20

Cao Thị Ánh Tuyết

15112299

x

DH15TYNT

CCM

21

Nguyễn Văn Hảo

15116223

x

DH15NTNT

CCM

22

Nguyễn Thị Kim Cúc

15124386

x

DH15QLNT

CCM

23

Trương Quang Kim

14124570

50%

DH14QLNT

TCXH

24

Nguyễn Thành Tín

13149867

x

DH13QMNT

CCM

25

Trần Nguyễn  Đạt

14113430

x

DH14NHNT

CCM

26

Lê Thị Hạnh

14125675

x

DH14BQNT

CCM

27

Nguyễn Đức Phú

16122406

x

DH16QTNT

CCM

28

Trương Thị Thúy Kiều

16112428

x

DH16TYNT

CCM

29

Nguyễn Vũ Nhật  Uyên

16112462

x

DH16TYNT

CCM

30

Nguyễn Thị  Thơm

16113223

x

DH16NHNT

CCM

31

Nguyễn Thị Xuân  Thùy

16113224

x

DH16NHNT

CBB

32

Tain Thị  Sớm

14125703

70%

DH14BQNT

70%

33

Thuận Ngọc Tuấn

15124448

70%

DH15QLNT

70%

34

Thẩm Thị  Dịp

16112408

70%

DH16TYNT

70%

35

Pinăng Thị Phúc

13149980

x

DH13QMNT

DTTS&HN

36

Thiên Thái Học

13149816

x

DH13QMNT

DTTS&HN

37

Đàng Đức Hoàng Hảo

13149805

x

DH13QMNT

DTTS&HN

38

KaDá Thuynh

13149986

x

DH13QMNT

DTTS&HN

39

Hán Thạch Thị Thu Kiên

14116474

x

DH14NTNT

DTTS&HN

40

Thiên Sanh Du

14116502

x

DH14NTNT

DTTS&HN

41

Quảng Đại Thu

14113462

x

DH14NHNT

DTTS&HN

42

Đàng Thị Kim Oanh

14124578

x

DH14QLNT

DTTS&HN

43

Đặng Thị Mỹ Trinh

14149421

x

DH14QMNT

DTTS&HN

44

Đàng Thị Công Nhận

14149256

x

DH14QMNT

DTTS&HN

45

Thiên Sanh Chân

14112549

x

DH14TYNT

DTTS&HN

46

Nông Văn Khánh

15112274

x

DH15TYNT

DTTS&HN

47

Châu Sắc Ly

15112278

x

DH15TYNT

DTTS&HN

48

Pinăng Loang

13149985

x

DH13QMNT

DTTS&HN

49

Trượng Quốc Doãn

14122460

x

DH14QTNT

DTTS&HN

50

Thành Trọng Luân

14122175

x

DH14QTNT

DTTS&HN

51

Đàng Nhã Anh Thư

14122487

x

DH14QTNT

DTTS&HN

52

Hán Văn  Sĩ

14116488

x

DH14NTNT

DTTS&HN

53

Thập lượng Quý  Anh

15116221

x

DH15NTNT

DTTS&HN

54

Đổng Văn  Pháp

15116229

x

DH15NTNT

DTTS&HN

55

Huỳnh Nhật Minh

15116210

x

DH15NTNT

DTTS&HN

56

Trượng Văn  Thanh

16116009

x

DH16NTNT

DTTS&HN

57

Từ Công  Oánh

16149173

x

DH16QMNT

DTTS&HN

58

Lưu Thị Phương Nga

16112435

x

DH16TYNT

DTTS&HN

Ghi chú:

Sau khi có quyết định chính thức xét miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017:

-  Sinh viên miễn giảm thuộc diện dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo vui lòng đối chiếu hồ sơ hộ nghèo. Sinh viên không đối chiếu hồ sơ sẽ không xét miễn giảm học phí.

Sinh viên có thắc mắc về hồ sơ, có sai sót thông tin vui lòng liên hệ bộ phận Đào tạo - Công tác sinh viên để điều chỉnh. Sau ngày 22/2/2017 Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan.

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Số lần xem trang : :997
Nhập ngày : 13-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :18-05-2017

Công tác sinh viên

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019(25-01-2019)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(24-01-2019)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019(24-01-2019)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK1 năm 2018-2019(21-01-2019)

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(08-11-2018)

Trắc nghiệm John Holland - Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường(06-11-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(02-11-2018)

Thông báo về việc triệu tập sinh viên, học viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(06-09-2018)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019(06-09-2018)

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ( đợt 2 năm 2018)(09-08-2018)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của Địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK2 năm học 2017-2018(30-07-2018)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu(30-07-2018)

Thống báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018(26-04-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(18-04-2018)

Khởi sự kinh doanh Nông nghiệp khu vực phía Nam và Tây Nguyên năm 2018(03-04-2018)

Thông báo về việc kiểm tra thẻ Bảo Hiểm y tế 2018(23-03-2018)

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón Gốc(11-03-2018)

Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018(07-02-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy sáu bảy tám

Xem trả lời của bạn !