1. Bài Giảng Bảo Vệ Thực Vật Đại Cương (NXB Thống Kê 2003) - Phạm Văn Hiếu

2. Bệnh Virus Hại Thực Vật Ở Việt Nam Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2012) - Vũ Triệu Mân

3. Bệnh Virus Thực Vật Ở Việt Nam Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2010) - Vũ Triệu Mân

4. Các Phương Pháp Nghiên Cứu Quần Xã Thực Vật (NXB Giáo Dục 2006) - Hoàng Chung

5. Các Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Nghĩa Thìn

6. Các Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Nghĩa Thìn

7. Các Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Nghĩa Thìn

8. Cẩm Nang Tra Cứu Và Nhận Biết Các Họ Thực Vật Hạt Kín Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 1997) - Nguyễn Tiến Bân

9. Chẩn Đoán Nhanh Bệnh Hại Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 2003) - Vũ Triệu Mân

10. Cơ Sở Di Truyền Chọn Giống Thực Vật (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Lê Duy Thành

11. Công Nghệ Chuyển Gen Động Vật Thực Vật - Trần Quốc Dung

12. Đa Dạng Sinh Học Và Tài Nguyên Di Truyền Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Nghĩa Thìn

13. Đa Dạng Sinh Học Và Tài Nguyên Di Truyền Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Nghĩa Thìn

14. Đa Dạng Thực Vật Có Mạch Vùng Núi Cao Sa Pa Phan Si Pan (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Nguyễn Nghĩa Thìn

15. ĐHCT.Giáo Trình Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Thực Vật (NXB Cần Thơ 2004) - Nguyễn Minh Chơn

16. ĐHCT.Giáo Trình Hóa Bảo Vệ Thực Vật (NXB Cần Thơ 2009) - Trần Văn Hai

17. ĐHCT.Giáo Trình Luật Bảo Vệ Thực Vật (NXB Cần Thơ 2009) - Trần Văn Hai

18. ĐHCT.Hình Thái Giải Phẩu Học Thực Vật - Hà Thị Lệ Ánh

19. ĐHĐL.Giáo Trình Công Nghệ Sinh Học Thực Vật (NXB Đà Lạt 2005) - Mai Xuân Lương

20. ĐHNN.Giáo Trình Sinh Lý Thực Vật (NXB Hà Nội 2006) - Hoàng Minh Tấn

21. ĐHSP.Giải Phẫu Thực Vật - Nguyễn Thị Hồng Liên

22. ĐHSP.Phân Loại Thực Vật - Bùi Thu Hà

23. ĐHUE.Giáo Trình Cơ Sở Di Truyền Chọn Giống Thực Vật (NXB Đại Học Huế 2008) - Hoàng Trọng Phán

24. ĐHUE.Giáo Trình Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Huế 2005) - Nguyễn Bá Lộc

25. ĐHUE.Giáo Trình Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Huế 2006) - Nguyễn Bá Lộc

26. ĐHUE.Giáo Trình Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Huế 2011) - Nguyễn Bá Lộc

27. Dinh Dưỡng Khoáng Ở Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 1996) - Hoàng Thị Hà

28. Động Vật Và Thực Vật Dưới Nước Của Tỉnh Bình Thuận (NXB Bình Thuận 2000) - Trương Công Lý

29. Giáo Trình Cơ Sở Di Truyền Chọn Giống Thực Vật (NXB Đại Học Huế 2008) - Hoàng Trọng Phán

30. Giáo Trình Di Truyền Học Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 2002) - Luân Thị Đẹp

31. Giáo Trình Hình Thái Giải Phẫu Học Thực Vật - Hà Thị Lệ Ánh

32. Giáo Trình Hóa Sinh Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 2006) - Trần Thị Lệ

33. Giáo Trình Sinh Lí Thực Vật (NXB Đại Học Sư Phạm 2006) - Hoàng Minh Tấn

34. Giáo Trình Sinh Lý Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 1998) - Nhiều Tác Giả

35. Giáo Trình Sinh Lý Thực Vật (NXB Thống Kê 2003) - Trần Thị Thuyên

36. Hệ Thống Học Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Nghĩa Thìn

37. Hệ Thực Vật Và Đa Dạng Loài (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Nghĩa Thìn

38. Hệ Thực Vật Và Đa Dạng Loài (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Nghĩa Thìn

39. Hình Thái Giải Phẫu Học Thực Vật - Hà Thị Lệ Ánh

40. Hình Thái Giải Phẫu Thực Vật - Nhiều Tác Giả

41. Hình Thái Học Thực Vật (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Bá

42. Hình Thái Học Thực Vật (NXB Giáo Dục 2007) - Nguyễn Bá

43. Hóa Sinh Thực Vật - Nhiều Tác Giả

44. Hội Thảo Quốc Gia Bệnh Hại Thực Vật Việt Nam Lần 10 (NXB Nông Nghiệp 2011) - Vũ Triệu Mân

45. Hội Thảo Quốc Gia Bệnh Hại Thực Vật Việt Nam Lần 11 (NXB Nông Nghiệp 2012) - Vũ Triệu Mân

46. Hội Thảo Quốc Gia Bệnh Hại Thực Vật Việt Nam Lần 9 (NXB Nông Nghiệp 2010) - Vũ Triệu Mân

47. KHCN Nông Nghiệp Và PTNT 20 Năm Đổi Mới Tập 1-Trồng Trọt Bảo Vệ Thực Vật (NXB Chính Trị 2005) - Bùi Bá Bổng

48. Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học-Bảo Vệ Thực Vật Phục Vụ Chủ Trương Chuyển Đổi Cơ Cấu Cây Trồng Ở Các Tỉnh Phía Nam Và Tây Nguyên

49. Một Số Đặc Điểm Cơ Bản Của Hệ Thực Vật Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật) - Lê Trần Chấn

50. Phân Loại Học Thực Vật Thực Vật Bậc Thấp (NXB Trung Học Chuyên Nghiệp 1978) - Dương Đức Tiến

51. Phân Loại Thực Vật (NXB Hà Nội 1957) - Lê Khả Kế

52. Phương Pháp Nghiên Cứu Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Văn Mã

53. Phương Pháp Quản Lý Mẫu Bệnh Thực Vật - Ts. Roger Shivas

54. Quần Xã Thực Vật (NXB Giáo Dục 2005) - Hoàng Chung

55. Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Bảo Vệ Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 2011) - Nhiều Tác Giả

56. Sinh Học Đại Cương Tập 2-Sinh Học Cơ Thể Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Hoàng Đức Cự

57. Sinh Học Phát Triển Thực Vật (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Như Khanh

58. Sinh Học Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Hoàng Đức Cự

59. Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Giáo Dục 2005) - Vũ Văn Vụ

60. Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Giáo Dục 2009) - Vũ Văn Vụ

61. Sinh Lý Thực Vật (NXB Đại Học Lâm Nghiệp 1995) - Nguyễn Đình Sâm

62. Sinh Lý Thực Vật Nông Nghiệp (NXB Đại Học Vinh 2008) - Nguyễn Quang Phổ

63. Sinh Lý Thực Vật Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 1999) - Vũ Văn Vụ

64. Sinh Thái Thực Vật (NXB Giáo Dục 1976) - Phan Nguyên Hồng

65. Slide.Đại Cương Về Phân Loại Thực Vật - Ths. Hoàng Quỳnh Hoa

66. Slide.Phân Giới Thực Vật Bậc Cao - Ths. Hoàng Quỳnh Hoa

67. Tài Nguyên Di Truyền Thực Vật Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 1996) - Nguyễn Hữu Nghĩa

68. Tài Nguyên Thực Vật Có Tinh Dầu Ở Việt Nam Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2002) - Lã Đình Mỡi

69. Tài Nguyên Thực Vật Việt Nam Những Cây Chứa Các Hợp Chất Có Hoạt Tính Sinh Học Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2005) - Lã Đình Mởi

70. THCN.Giáo Trình Bảo Vệ Thực Vật Phần 1-Đại Cương (NXB Hà Nội 2005) - Lê Lương Tề

71. THCN.Giáo Trình Bảo Vệ Thực Vật Phần 2-Chuyên Khoa (NXB Hà Nội 2005) - Lê Lương Tề

72. THCN.Giáo Trình Sinh Lý Thực Vật - Ts.Nguyễn Kim Thanh

73. THCN.Giáo Trình Sinh Lý Thực Vật (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Kim Thanh

74. Thế Giới Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Lê Huy Hòa

75. Thực Hành Phân Loại Thực Vật (NXB Giáo Dục 2009) - Hoàng Thị Sản

76. Thực Tập Hệ Thống Học Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trần Ninh

77. Thực Tập Sinh Lý Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Vũ Văn Vụ

78. Từ Điển Thực Vật Thông Dụng Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Võ Văn Chi

79. Tuyển Tập Công Trình Nghiên Cứu Bảo Vệ Thực Vật 1996-2000 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Văn Tuất

80. Tuyển Tập Công Trình Nghiên Cứu Bảo Vệ Thực Vật 2000-2002 (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Văn Tuất

81. Vận Dụng Hệ Thống Thực Vật Có Hoa Của Takhtajan Vào Việc Sắp Xếp Thực Vật Có Hoa Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 1977) - Võ Văn Chi

Số lần xem trang: 12108
Điều chỉnh lần cuối:

Thư viện sách

An toàn thực phẩm (14-01-2018)

Thú Y (13-01-2018)

Thủy sản việt nam 02 (13-01-2018)

Thủy sản việt nam 01 (13-01-2018)

Sinh thái học (09-10-2017)

Trồng trọt (09-10-2017)

Côn trùng (09-10-2017)

Chuôi nuôi (09-10-2017)

Công nghệ, bảo quản, chế biến (09-10-2017)

Giống (09-10-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một một bảy ba

Xem trả lời của bạn !