Xem thông báo tại đây!

Kế hoạch tuyển dụng tại đây!

Hồ sơ dự tuyển liên hệ tại Văn phòng Phân hiệu Ninh Thuận!

Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm tại Ninh Thuận
Địa chỉ: Số 8 đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại:0682.472252 (BP.Đào tạo)- 0683.500579 (BP.Tổ chức - Hành chính)
Email: phninhthuan@hcmuaf.edu.vn - pvhien@hcmuaf.edu.vn