Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm tại Ninh Thuận
Địa chỉ: Số 8 đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại:0682.472252 (BP.Đào tạo)- 0683.500579 (BP.Tổ chức - Hành chính)
Email: phnt@hcmuaf.edu.vn - pvhien@hcmuaf.edu.vn