1. Bài Giảng Bảo Vệ Thực Vật Đại Cương (NXB Thống Kê 2003) - Phạm Văn Hiếu

2. Bệnh Virus Hại Thực Vật Ở Việt Nam Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2012) - Vũ Triệu Mân

3. Bệnh Virus Thực Vật Ở Việt Nam Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2010) - Vũ Triệu Mân

4. Các Phương Pháp Nghiên Cứu Quần Xã Thực Vật (NXB Giáo Dục 2006) - Hoàng Chung

5. Các Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Nghĩa Thìn

6. Các Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Nghĩa Thìn

7. Các Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Nghĩa Thìn

8. Cẩm Nang Tra Cứu Và Nhận Biết Các Họ Thực Vật Hạt Kín Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 1997) - Nguyễn Tiến Bân

9. Chẩn Đoán Nhanh Bệnh Hại Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 2003) - Vũ Triệu Mân

10. Cơ Sở Di Truyền Chọn Giống Thực Vật (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Lê Duy Thành

11. Công Nghệ Chuyển Gen Động Vật Thực Vật - Trần Quốc Dung

12. Đa Dạng Sinh Học Và Tài Nguyên Di Truyền Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Nghĩa Thìn

13. Đa Dạng Sinh Học Và Tài Nguyên Di Truyền Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Nghĩa Thìn

14. Đa Dạng Thực Vật Có Mạch Vùng Núi Cao Sa Pa Phan Si Pan (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Nguyễn Nghĩa Thìn

15. ĐHCT.Giáo Trình Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Thực Vật (NXB Cần Thơ 2004) - Nguyễn Minh Chơn

16. ĐHCT.Giáo Trình Hóa Bảo Vệ Thực Vật (NXB Cần Thơ 2009) - Trần Văn Hai

17. ĐHCT.Giáo Trình Luật Bảo Vệ Thực Vật (NXB Cần Thơ 2009) - Trần Văn Hai

18. ĐHCT.Hình Thái Giải Phẩu Học Thực Vật - Hà Thị Lệ Ánh

19. ĐHĐL.Giáo Trình Công Nghệ Sinh Học Thực Vật (NXB Đà Lạt 2005) - Mai Xuân Lương

20. ĐHNN.Giáo Trình Sinh Lý Thực Vật (NXB Hà Nội 2006) - Hoàng Minh Tấn

21. ĐHSP.Giải Phẫu Thực Vật - Nguyễn Thị Hồng Liên

22. ĐHSP.Phân Loại Thực Vật - Bùi Thu Hà

23. ĐHUE.Giáo Trình Cơ Sở Di Truyền Chọn Giống Thực Vật (NXB Đại Học Huế 2008) - Hoàng Trọng Phán

24. ĐHUE.Giáo Trình Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Huế 2005) - Nguyễn Bá Lộc

25. ĐHUE.Giáo Trình Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Huế 2006) - Nguyễn Bá Lộc

26. ĐHUE.Giáo Trình Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Huế 2011) - Nguyễn Bá Lộc

27. Dinh Dưỡng Khoáng Ở Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 1996) - Hoàng Thị Hà

28. Động Vật Và Thực Vật Dưới Nước Của Tỉnh Bình Thuận (NXB Bình Thuận 2000) - Trương Công Lý

29. Giáo Trình Cơ Sở Di Truyền Chọn Giống Thực Vật (NXB Đại Học Huế 2008) - Hoàng Trọng Phán

30. Giáo Trình Di Truyền Học Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 2002) - Luân Thị Đẹp

31. Giáo Trình Hình Thái Giải Phẫu Học Thực Vật - Hà Thị Lệ Ánh

32. Giáo Trình Hóa Sinh Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 2006) - Trần Thị Lệ

33. Giáo Trình Sinh Lí Thực Vật (NXB Đại Học Sư Phạm 2006) - Hoàng Minh Tấn

34. Giáo Trình Sinh Lý Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 1998) - Nhiều Tác Giả

35. Giáo Trình Sinh Lý Thực Vật (NXB Thống Kê 2003) - Trần Thị Thuyên

36. Hệ Thống Học Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Nghĩa Thìn

37. Hệ Thực Vật Và Đa Dạng Loài (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Nghĩa Thìn

38. Hệ Thực Vật Và Đa Dạng Loài (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Nghĩa Thìn

39. Hình Thái Giải Phẫu Học Thực Vật - Hà Thị Lệ Ánh

40. Hình Thái Giải Phẫu Thực Vật - Nhiều Tác Giả

41. Hình Thái Học Thực Vật (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Bá

42. Hình Thái Học Thực Vật (NXB Giáo Dục 2007) - Nguyễn Bá

43. Hóa Sinh Thực Vật - Nhiều Tác Giả

44. Hội Thảo Quốc Gia Bệnh Hại Thực Vật Việt Nam Lần 10 (NXB Nông Nghiệp 2011) - Vũ Triệu Mân

45. Hội Thảo Quốc Gia Bệnh Hại Thực Vật Việt Nam Lần 11 (NXB Nông Nghiệp 2012) - Vũ Triệu Mân

46. Hội Thảo Quốc Gia Bệnh Hại Thực Vật Việt Nam Lần 9 (NXB Nông Nghiệp 2010) - Vũ Triệu Mân

47. KHCN Nông Nghiệp Và PTNT 20 Năm Đổi Mới Tập 1-Trồng Trọt Bảo Vệ Thực Vật (NXB Chính Trị 2005) - Bùi Bá Bổng

48. Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học-Bảo Vệ Thực Vật Phục Vụ Chủ Trương Chuyển Đổi Cơ Cấu Cây Trồng Ở Các Tỉnh Phía Nam Và Tây Nguyên

49. Một Số Đặc Điểm Cơ Bản Của Hệ Thực Vật Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật) - Lê Trần Chấn

50. Phân Loại Học Thực Vật Thực Vật Bậc Thấp (NXB Trung Học Chuyên Nghiệp 1978) - Dương Đức Tiến

51. Phân Loại Thực Vật (NXB Hà Nội 1957) - Lê Khả Kế

52. Phương Pháp Nghiên Cứu Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Văn Mã

53. Phương Pháp Quản Lý Mẫu Bệnh Thực Vật - Ts. Roger Shivas

54. Quần Xã Thực Vật (NXB Giáo Dục 2005) - Hoàng Chung

55. Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Bảo Vệ Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 2011) - Nhiều Tác Giả

56. Sinh Học Đại Cương Tập 2-Sinh Học Cơ Thể Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Hoàng Đức Cự

57. Sinh Học Phát Triển Thực Vật (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Như Khanh

58. Sinh Học Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Hoàng Đức Cự

59. Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Giáo Dục 2005) - Vũ Văn Vụ

60. Sinh Lý Học Thực Vật (NXB Giáo Dục 2009) - Vũ Văn Vụ

61. Sinh Lý Thực Vật (NXB Đại Học Lâm Nghiệp 1995) - Nguyễn Đình Sâm

62. Sinh Lý Thực Vật Nông Nghiệp (NXB Đại Học Vinh 2008) - Nguyễn Quang Phổ

63. Sinh Lý Thực Vật Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 1999) - Vũ Văn Vụ

64. Sinh Thái Thực Vật (NXB Giáo Dục 1976) - Phan Nguyên Hồng

65. Slide.Đại Cương Về Phân Loại Thực Vật - Ths. Hoàng Quỳnh Hoa

66. Slide.Phân Giới Thực Vật Bậc Cao - Ths. Hoàng Quỳnh Hoa

67. Tài Nguyên Di Truyền Thực Vật Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 1996) - Nguyễn Hữu Nghĩa

68. Tài Nguyên Thực Vật Có Tinh Dầu Ở Việt Nam Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2002) - Lã Đình Mỡi

69. Tài Nguyên Thực Vật Việt Nam Những Cây Chứa Các Hợp Chất Có Hoạt Tính Sinh Học Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2005) - Lã Đình Mởi

70. THCN.Giáo Trình Bảo Vệ Thực Vật Phần 1-Đại Cương (NXB Hà Nội 2005) - Lê Lương Tề

71. THCN.Giáo Trình Bảo Vệ Thực Vật Phần 2-Chuyên Khoa (NXB Hà Nội 2005) - Lê Lương Tề

72. THCN.Giáo Trình Sinh Lý Thực Vật - Ts.Nguyễn Kim Thanh

73. THCN.Giáo Trình Sinh Lý Thực Vật (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Kim Thanh

74. Thế Giới Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Lê Huy Hòa

75. Thực Hành Phân Loại Thực Vật (NXB Giáo Dục 2009) - Hoàng Thị Sản

76. Thực Tập Hệ Thống Học Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trần Ninh

77. Thực Tập Sinh Lý Thực Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Vũ Văn Vụ

78. Từ Điển Thực Vật Thông Dụng Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Võ Văn Chi

79. Tuyển Tập Công Trình Nghiên Cứu Bảo Vệ Thực Vật 1996-2000 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Văn Tuất

80. Tuyển Tập Công Trình Nghiên Cứu Bảo Vệ Thực Vật 2000-2002 (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Văn Tuất

81. Vận Dụng Hệ Thống Thực Vật Có Hoa Của Takhtajan Vào Việc Sắp Xếp Thực Vật Có Hoa Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 1977) - Võ Văn Chi

Số lần xem trang: 9133
Điều chỉnh lần cuối:

Thư viện sách

An toàn thực phẩm (14-01-2018)

Thú Y (13-01-2018)

Thủy sản việt nam 02 (13-01-2018)

Thủy sản việt nam 01 (13-01-2018)

Sinh thái học (09-10-2017)

Trồng trọt (09-10-2017)

Côn trùng (09-10-2017)

Chuôi nuôi (09-10-2017)

Công nghệ, bảo quản, chế biến (09-10-2017)

Giống (09-10-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu không hai chín

Xem trả lời của bạn !