TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÂN HIỆU NINH THUẬN                                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc           

    

          Số:  07 /TB/PHNT                                                                                                         Ninh Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 THÔNG BÁO

Tuyển sinh các hệ đào tạo của Phân hiệu đại học Nông lâm tại Ninh Thuận năm 2014

 

 
 

 

         

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM, Phân hiệu Ninh Thuận thông báo tuyển sinh các ngành, hệ đào tạo của Phân hiệu năm 2014 như sau:

         

Hệ đào tạo

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Khối thi

Ghi chú

Hệ Đại học chính quy (*)

 

1. Nông học

D620109

60

A, B

Đào tạo 4-5 năm tại Phân hiệu Ninh Thuận, sau khi tốt nghiệp sẽ được Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM cấp bằng chính quy

2. Công nghệ thực phẩm

D540101

60

A, B

3. Nuôi trồng thuỷ sản

D620301

60

A, B

4. Thú y

D640101

60

A, B

5. Quản lý đất đai

D850103

60

A, A1

6. Quản lý TNMT

D850101

60

A, B

7. Quản trị kinh doanh

D340101

60

A, D1

Hệ đại học (**)

Không chính quy

Vừa làm vừa học

I. Hệ Đại học KCQ (tại chức cũ)

Dành cho học sinh có bằng THPT hoặc tương đưng, đào tạo từ 4-5 năm

1. Phát triển nông thôn

70

A, D1

2. Quản lý đất đai (CN: Địa chính & QLĐT)

70

A, A1

II. Hệ liên thông đại học (VLVH)

Dành cho HV đã có bằng CĐ cùng chuyên ngành, đào tạo 2 năm

1. Kế toán

70

A, D1

2. Công nghệ Thông tin

70

A, D1

Đào tạo Sau đại học

(Thạc sỹ)

1. Khoa học cây trồng

2. Kinh tế nông nghiệp

3. Quản lý đất đai

Dành cho HV có bằng ĐH cùng chuyên ngành, thi tuyển trong tháng 8/2014.

          Ghi chú:    

          (*) Hệ Đại học chính quy: Trường tổ chức thi tuyển và xét tuyển dành cho những thí sinh đã dự thi đại học năm 2014 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

          (**) Hệ đại học không chính quy: Học viên có nhu cầu học tập liên hệ với Phân hiệu để mua hồ sơ dự thi, Phân hiệu tổ chức ôn thi trong tháng 3/2014, thi tuyển tháng 4/2014.

          Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM tại Ninh Thuận.

                   Địa chỉ: Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

                   Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0683.873169, 0682.472252

                   Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn

 

                                                                                                                                                PHÂN HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Thông báo rộng rãi;

-          Lưu: ĐT, VT.                                                                                

Số lần xem trang: 2329

Liên kết doanh nghiệp