Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị


Đăng ký Bảo hiểm y tế và bảo hiểm Thân thể HSSV năm học 2016-2017

Phân hiệu Ninh thuận thông báo kế hoạch triển khai thực hiện việc đăng ký BHYT và BHTT năm học 2016-2017 đến sinh viên hệ chính quy các khóa 2013,2014,2015