I. Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động công nghệ của một ngành hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của phân hiệu

II. Nhiệm vụ của bộ môn

1. Thực hiện công tác đào tạo, giảng dạy

a. Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình, tài liệu:

- Chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng nội dung, chương trình môn học thuộc bộ môn; phát triển chương trình đào tạo, chương trình chi tiết theo sự phân công của phân hiệu.

            - Tổ chức biên soạn, thẩm định và quản lý bài giảng của giảng viên, giáo trình các môn học/học phần và tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo và thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về khoa học - công nghệ vào nội dung các môn học/học phần.

b. Công tác đào tạo, giảng dạy:

            - Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần do bộ môn phụ trách trên cơ sở kế hoạch năm học của phân hiệu, của trường; phân công giảng dạy theo từng học kỳ của các hệ đào tạo cho giảng viên trong bộ môn và mời giảng viên thỉnh giảng. Theo dõi kiểm tra việc giảng dạy, bảo đảm thực hiện đúng đề cương chi tiết môn học/học phần và lịch giảng dạy.

            - Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học/học phần trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của bộ môn; quản lý chất lượng và khối lượng giảng dạy của giảng viên bộ môn; theo dõi, quản lý việc học tập của sinh viên, quản lý điểm kiểm tra chuyên cần, giữa kỳ, điểm thi các học phần do bộ môn phụ trách.

            - Tổ chức dự giờ, thăm lớp để đánh giá, rút kinh nghiệm và góp ý xây dựng, cải tiến phương pháp giảng dạy của giảng viên thuộc bộ môn; tổ chức sinh hoạt học thuật, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

            - Triển khai công tác biên soạn đề thi, thẩm định đề thi học phần; phối hợp với các đơn vị liên quna tổ chức thực hiện công tác coi thi và chấm thi kết thúc học phần đúng quy định.

            - Hướng dẫn, tư vấn sinh viên trong quá trình học tập tại phân hiệu, tham gia vào các quá trình giám sát sinh viên thực tập, thực tế; hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, đồ án tốt nghiệp theo sự phân công của phân hiệu, của trường.

2. Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ.

            - Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học cho bộ môn; đăng ký và triển khai thực hiện các đề tài khoa học công nghệ các cấp về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

            - Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; tư vấn chuyên môn về lĩnh vực bộ môn phụ trách.

            - Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của phân hiệu, của trường; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, gắn với nghiên cứu ứng dụng.

3. Thực hiện công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ.

            - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ viên chức của bộ môn 05 năm và dài hạn trình phân hiệu phê duyệt

            - Đề xuất nội dung, biện pháp và lập kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

            - Tham mưu cho phân hiệu các hình thức bồi dưỡng cán bộ viên chức về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm để nâng cao trình độ, chuyên môn đáp ứng công tác d0ược giao

            - Hàng năm, bộ môn có trách nhiệm báo cáo lên phân hiệu về mức độ hoàn thành của từng cán bộ trẻ thuộc diện quy hoạch, bồi dưỡng để Trường có kế hoạch cự thể trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ viên chức.

Số lần xem trang: 2479