Ban Đào tạo


  

QUY ĐỊNH
VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN ĐÀO TẠO PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH TẠI NINH THUẬN
 
 
 
Ban Đào tạo có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, phối hợp với phòng Đào tạo, các Khoa và các ban công tác khác nhằm giúp Ban Giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực đào tạo, cụ thể như sau:
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1) Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh; thực hiện nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh, phối hợp mở ngành, chuyên ngành đào tạo các bậc học cao đẳng, đại học; tổ chức nhập học cho sinh viên khóa mới; phối hợp với Phòng Đào tạo và các Khoa trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh để tổ chức tuyển sinh, đào tạo, quản lý chuyên môn và quản lý người học;
2) Phân công và phối hợp các Khoa để phân công giảng dạy cho giảng viên, xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức đăng ký học phần cho sinh viên; mời thỉnh giảng; tính toán khối lượng giờ giảng dạy của giảng viên; phối hợp với các Ban công tác để bố trí phòng học cho sinh viên, học viên;
3) Phối hợp với các khoa, Bộ môn, các Ban công tác thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ, bảo đảm chất lượng giáo dục, phối hợp kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán bộ giảng dạy chính thức và hợp đồng về giờ lên lớp, chuẩn bị bài giảng, giáo án theo nội dung và tiến độ giảng dạy; báo cáo số liệu theo dõi cụ thể với lãnh đạo Phân hiệu;
4) Đề xuất Ban cố vấn học tập, phối hợp các Ban khác để thu học phí; đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên.
5) Chịu trách nhiệm trong việc xét học vụ, xét điều kiện lên lớp, học lại, thi lại, tốt nghiệp cho sinh viên;
6) Phối hợp trong việc xác minh văn bằng, chứng chỉ, cấp bảng điểm và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo quy định; 
7) Phối hợp với phòng Sau đại học trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh trọng việc tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo các lớp cao học đặt tại phân hiệu theo đúng quy định;
8) Làm tốt công tác phối hợp với các Ban công tác, Tổ bộ môn, các Đoàn thể của Phân hiệu và các Khoa, Phòng, Ban của trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định;
9) Chủ động tham mưu với Lãnh đạo Phân hiệu trong liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục khác theo đúng quy định;
10) Thực hiện chế độ báo cáo công tác đào tạo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu.
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
+ Địa chỉ: 08 Đường Yên Ninh, TT Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
+ Điện thoại: 0259.2472252; 0253.873169
+ Website: phnt.hcmuaf.edu.vn   
 
CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐÀO TẠO
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Liên hệ
1
Ths. Võ Phúc Anh Duy
Trưởng ban
duy.vophucanh@hcmuaf.edu.vn
2
Ths. Nguyễn Thị Hà Giang
Phó trưởng ban
giang.nguyenthiha@hcmuaf.edu.vn
3
Ths. Nguyễn Anh Hoa Tường Vân
Thành viên
van.nguyenanhhoatuong@hcmuaf.edu.vn
4
Ths. Trần Thị Yến Ẩn
Thành viên
an.tranthiyen@hcmuaf.edu.vn
5
Ths. Nguyễn Thị Vân Anh
Thành viên
anh.nguyenthivan@hcmuaf.edu.vn
6
Ths. Lê Hồng Châu Sơn
Thành viên
son.lehongchau@hcmuaf.edu.vn
7
Ths. Thành Minh Đức
Thành viên
duc.thanhminh@hcmuaf.edu.vn
8
Ths. Lê Thị Kim Ngân
Thành viên
ngan.lethikim@hcmuaf.edu.vn
II. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN ĐÀO TẠO
1. Nề nếp, thời gian làm việc
Nề nếp thời gian làm việc theo chế độ giờ hành chính của Phân hiệu, tùy theo mức độ và yêu cầu công tác, Trưởng ban có thể huy động và phân công làm thêm ngoài giờ hành chính (kể cả các ngày thứ 7 và Chủ nhật). Thời gian làm việc trong ngày cán bộ, chuyên viên phải chấp hành đúng giờ giấc công sở, không được đi muộn về sớm, nếu có việc gì đột xuất phải báo cáo xin phép Trưởng ban đào tạo.
Cán bộ, chuyên viên khi đến làm việc tại Ban đào tạo phải trang phục chỉnh tề, lịch sự, đeo phù hiệu công chức theo quy định.
Hàng tháng, các cán bộ chuyên viên phải bám sát vào kế hoạch chung của Ban và Phân hiệu để chủ động xây dựng kế hoạch công việc cá nhân nhằm triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về những mảng công việc được phân công, phải suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành tốt công việc và đúng thời hạn, không được có thái độ ỷ lại, né tránh hay để chậm trễ, ách tắc công việc.
2. Hội họp, sinh hoạt
Sinh hoạt chuyên môn Ban đào tạo theo định kỳ mỗi tháng 01 lần cùng với sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt công đoàn, cán bộ chủ trì phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt để chỉ đạo, quán triệt trong cuộc họp, các cán bộ khác theo mảng công việc đã được phân công báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện và kế hoạch dự kiến triển khai công tác sắp tới. Phân công đồng chí Lê Thị Kim Ngân ghi biên bản cuộc họp của Ban và của chi bộ Ban đào tạo.
Tùy theo tình hình công việc, ngoài phiên họp định kỳ theo tháng, Trưởng ban có thể triệu tập các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc.
3. Quy định tiếp xúc với cán bộ, sinh viên
Mọi thành viên trong Ban đào tạo khi tiếp xúc với giảng viên, sinh viên, người ngoài đến làm việc phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích rõ ràng, giải quyết nhanh gọn, nếu công việc chưa thực hiện được ngay vì có những lý do phải xác minh thì phải có lịch hẹn cụ thể.
Tuyệt đối không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không được có thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà người khác khi thực hiện nhiệm vụ.
4. Công tác lưu trữ hồ sơ
Chuyên viên được phân công làm nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ, văn bản, giấy tờ công văn các loại phải có sổ giao nhận : công văn đi, công văn đến. Công văn đến sau khi ghi vào sổ theo dõi trình Trưởng ban để giao cho cán bộ, chuyên viên phụ trách xử lý, công văn đi phải giữ lại 1 bộ để lưu trữ . Hồ sơ phải sắp xếp ngăn nắp theo từng chủng loại và được lưu trữ lâu dài, thuận lợi kiểm tra, xử lý khi cần thiết. Giao nhiệm vụ cho cô Lê Thị Kim Ngân phụ trách công tác lưu trữ hồ sơ và giao nhận công văn đi đến của Ban.
5. Sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản của Ban
Cơ sở vật chất, thiết bị và tài sản của Ban đào tạo bao gồm các tài sản do Phân hiệu cấp và Ban mua sắm. Các thành viên sử dụng phải có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công. Tuyệt đối không được sử dụng tài sản, thiết bị như máy photo copy, điện thoại bàn để giải quyết công việc riêng.
 
6. Phân công công việc các thành viên Ban đào tạo
 
TT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
CÔNG VIỆC
1
Võ Phúc Anh Duy
Trưởng ban
- Quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về mọi hoạt động của Ban đào tạo.
- Tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, mở ngành đào tạo và các hoạt động chuyên môn khác,...
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, chỉ đạo và kiểm soát tiến độ các công việc được giao.
2
Nguyễn Thị Hà Giang
Phó trưởng ban
- Giúp trưởng ban trong công việc quản lý điều hành và theo dõi, quản lý công việc do trưởng ban phân công.
- Phối hợp với phòng Sau đại học theo dõi, quản lý học tập các lớp cao học đặt tại Phân hiệu.
3
Nguyễn Anh Hoa Tường Vân
Thành viên
- Trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, thu hồ sơ tuyển sinh các hệ, ngành đào tạo.
- Quản lý, cấp phát chứng chỉ, phối hợp trong việc xác nhận văn bằng, chứng chỉ các lớp.
- Theo dõi tham mưu về tiến độ học tập các lớp, danh sách học cải thiện, học lại các lớp hệ cao đẳng.
- Theo dõi tiến độ các lớp liên kết VLVH, phối hợp với các trường liên kết để giải quyết các vấn đề liên quan đến lớp học.
- Tham gia công tác khảo thí
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, phối hợp với các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ.
4
Trần Thị Yến Ẩn
Thành viên
- Trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, thu hồ sơ tuyển sinh các hệ, ngành đào tạo.
- Phối hợp thanh toán giờ giảng cho giảng viên.
- Thanh toán coi thi, học lại, thi lại.
- Tham gia công tác khảo thí: Xây dựng kế hoạch thi HK, phân công coi thi, thư ký hội đồng thi,...
- Tham gia công tác Đoàn trường.
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, phối hợp với các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ.
5
Nguyễn Thị Vân Anh
Thành viên
- Trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, thu hồ sơ tuyển sinh các hệ, ngành đào tạo.
- Trực tiếp xếp thời khóa biểu các lớp đại học.
- Theo dõi tiến độ chương trình, kiểm tra giảng viên giảng dạy theo kế hoạch các lớp thuộc Khoa Kinh tế, Chăn nuôi thú y.
- Phối hợp tổ chức chuẩn đầu ra cho sinh viên
- Kiểm tra, xác nhận giờ giảng của giảng viên
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, phối hợp với các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ.
6
Lê Hồng Châu Sơn
Thành viên
- Trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, thu hồ sơ tuyển sinh các hệ, ngành đào tạo.
- Theo dõi tiến độ chương trình, kiểm tra giảng viên giảng dạy theo kế hoạch các lớp thuộc Khoa Thủy sản
- Xây dựng kế hoạch thực hành, thực tập bộ môn, phối hợp với các Khoa triển khai thực tập cho sinh viên.
- Theo dõi, quản lý điểm số các lớp của phân hiệu.
- Theo dõi tham mưu về tiến độ học tập các lớp, danh sách đăng ký học cải thiện, học lại các lớp.
- Theo dõi, tổng hợp sinh viên ngừng học, thôi học hàng năm.
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, phối hợp với các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ.
7
Thành Minh Đức
Thành viên
- Trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, thu hồ sơ tuyển sinh các hệ, ngành đào tạo.
- Trực tiếp theo dõi tiến độ học tập và xếp thời khóa biểu các lớp cao đẳng.
- Phối hợp trong việc thực hiện tiến độ giảng dạy các lớp đại học.
- Phối hợp tổ chức các lớp chuẩn đầu ra, GDQPAN,...
- Quản lý sổ đầu bài các lớp.
- Thực hiện công tác khảo thí
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, phối hợp với các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ.
 
8
Lê Thị Kim Ngân
 
- Trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, thu hồ sơ tuyển sinh các hệ, ngành đào tạo.
- Quản lý bài thi học phần, đánh phách, cắt phách bài thi, giao nhận bài thi các lớp cho các Tổ bộ môn của Phân hiệu, các Khoa của trường chính.
- Thực hiện mảng văn thư, lưu trữ của Ban.
- Thực hiện quản lý hồ sơ sinh viên: Hồ sơ trúng tuyển, đơn xin bảo lưu, đơn xin học lại, thi lại,...
- Tham gia công tác khảo thí.
- Theo dõi cơ sở vật chất, đề xuất, mua sắm,...
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, phối hợp với các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ.