I. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho sinh viên. Triển khai các nghị quyết, chủ trương, đường lối, khen thưởng - kỷ luật, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, tâm lý sinh viên; thực hiện chức năng quản lý và công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

Tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu về các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Phân hiệu Ninh Thuận; tồ chức và triển khai truyền thông nội bộ và truyền thông ra bên ngoài chuyên nghiệp và hiện đại; và các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Phân hiệu

II. Nhiệm vụ

a)     Công tác chính trị

1.      Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho sinh viên; Nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên để đề xuất các biện pháp, kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.

2.      Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học cho sinh viên. Tổ chức buổi đối thoại của sinh viên với lãnh đạo các cấp của Phân hiệu.

3.      Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhà trường.

4.      Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào cho sinh viên.

5.      Phối hợp với Đoàn Thanh niên giới thiệu đối tượng Đảng, tổ chức các sinh hoạt ngoại khóa và đội tình nguyện của Phân hiệu..

6.      Phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền và công an địa phương trong công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị, giữ gìn an ninh trật tự trong sinh viên.

 

b)     Công tác quản lý sinh viên

1.      Quản lý hành chính đối với sinh viên, xác nhận các loại giấy tờ xác nhận sinh viên theo sự phân công của Ban giám đốc Phân hiệu.

2.      Chịu trách nhiệm cấp Sổ tay sinh viên; Thẻ sinh viên

3.      Tiếp nhận yêu cầu và cung cấp lại mật khẩu email sinh viên.

4.      Tổ chức đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên theo năm học

5.      Thường trực hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên và hội đồng đánh giá kết quả điểm rèn luyện sinh viên. Phối hợp các đơn vị theo dõi, kiểm tra, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

6.      Tổ chức, thực hiện kiểm tra nội qui, quy chế học đường. Phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành nội qui, quy chế của sinh viên.

7.      Phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác nội trú, ngoại trú.

 

c)     Chế độ chính sách, hỗ trợ sinh viên

1.      Giải quyết chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên

2.      Triển khai học bổng khuyến khích học tập; tiếp nhận, triển khai các nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên

3.      Phối hợp với các bộ phận tại Phân hiệu tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

4.      Phối hợp các đơn vị liên quan tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp.

5.      Tổ chức hoạt động Hướng nghiệp cho sinh viên.

6.      Tạo và duy trì mối liên hệ với các doanh nghiệp, Cung cấp thông tin việc làm cho sinh viên

7.      Thực hiện các công tác hỗ trợ khác từ sự phân công của nhà trường.

 

d)   Thông tin truyền thông

1.      Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin về các hoạt động của Phân hiệu lên các kênh truyền thông: Facebook, Youtube, Wikipedia, Tiktok, Google Map, Apple Map,.…

2.      Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Phân hiệu từ nhiều kênh, nhiều nguồn nhằm đa dạng hóa nguồn tin về các hoạt động của Phân hiệu.

3.      Ghi nhận thông tin, hình ảnh, ghi hình và thực hiện bản tin cho tất cả các hoạt động, sự kiện do các đơn vị của Phân hiệu tổ chức.

4.      Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền.

5.      Tổ chức/ phối hợp tổ chức các sự kiện: Lễ Khai giảng, Lễ ký kết hợp tác, Ngày hội việc làm,….

Số lần xem trang: 2706