Ban Lãnh đạo Phân hiệu


Ban lãnh đạo Phân hiệu

 - TS. Trần Đình Lý
  Giám đốc Phân hiệu
  Email: tdinhly@hcmuaf.edu.vn

 

- TS. Lê Anh Tuấn
  Phó giám đốc Phân hiệu
  Mobi: 0918441567