Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng nah tại Phân hiệu vào ngày 14 tháng 4 năm 2017.

Danh sách xếp phòng thi sẽ được Phân hiệu công bố vào thứ 6 ngày 14 tháng .4 năm 2017

Sinh viên xem thông báo tại đây

 

Số lần xem trang: 2332