Tải danh sách sinh vien cảnh cáo học vụ

Số lần xem trang: 2135
Điều chỉnh lần cuối: 10-05-2017

Qui chế Đào tạo và Quản lý Sinh viên

Quy chế khen thưởng và kỷ luật sinh viên (24-05-2023)

Quy chế học vụ đại học chính quy theo hệ đào tạo tín chỉ (18-09-2019)

Quy định về công tác thi và coi thi kết thúc học phần (06-06-2019)

Quyết định ban hành quy chế học vụ 2018 (11-10-2018)

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý sinh viên nội, ngoại trú áp dụng tại Phân hiệu ninh huận(QĐ số 117/QĐ-PHNT) (09-09-2016)

Quyết định về việc khen thưởng thành tích học tập (28-10-2014)

Quyết định nội dung hình thức thực tập cuối khóa (28-10-2014)

Quyết định môn học tương đương (28-10-2014)

Quyết định môn học tiên quyết (28-10-2014)

Quyết định chuẩn đầu ra tin học không chuyên (28-10-2014)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm tám ba

Xem trả lời của bạn !