1.Thời gian và địa điểm thi:
- Ngày thi: Thứ 7, ngày 21/10/2017
- Địa điểm thi: PH Ninh Thuận
2.Thời hạn đăng ký dự thi:
-  Sinh viên đăng ký dự thi từ ngày 9/10/2017 - 13/10/2017
  Ghi chú: Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn thời điểm trên nếu đủ số  lượng
sinh viên đăng ký dự thi

 

Số lần xem trang: 2328