THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại học kỳ III năm học 2017 - 2018

  Bộ phận Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo đến sinh viên kế hoạch đăng ký học lại học kỳ III năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/5/2018 đến 27/5/2018 (sinh viên xem lịch đăng ký chi tiết tại trang web trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh). 

- Sinh viên xem danh sách học phần dự kiến mở trong học kỳ III năm học 2017- 2018 (file đính kèm: tải về), để đăng ký học cải thiện.

- Sinh viên tự đăng ký online hoặc nộp đơn đăng ký tại bộ phận Đào tạo - Phân hiệu Ninh Thuận và theo dõi thời khóa biểu trên website trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký học lại không vượt quá 12 tín chỉ.

- Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được đăng ký.

- Học phần có thể bị hủy nếu số lượng sinh viên đăng ký không đủ mở lớp.

- Sinh viên đăng ký học lại thành công nộp tiền tại Bộ phận Kế hoạch tài chính -  Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Số lần xem trang: 2330