THÔNG BÁO

Về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Nhà trường thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019. Mức hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng được hưởng bằng 60% mức lương cơ sở (834.000đ). Thời gian xét trợ cấp 10 tháng/ sinh viên/năm. Số năm được hưởng trợ cấp được tính là thời gian đào tạo chính thức tại trường.

 

1. Đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập

-  Sinh viên diện dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

 2. Nhận bổ sung hồ sơ xét hỗ trợ học phí học tập

   Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (tải đơn)

   Bản sao giấy khai sinh;

   Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

 3. Thời gian nhận hồ sơ

- Từ ngày 18/02/2019 đến hết ngày 25/02/2019

- Hồ sơ nộp tại Bp. Công tác sinh viên (thầy Vũ)

4. Danh sách tạm thời được hỗ trợ chi phí học tập và thực hiện đối chiếu hồ sơ

            Phân hiệu thông báo danh sách sinh viên tạm thời được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019). Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra thông tin và liên hệ bộ phận Công tác sinh viên cập nhật lại hồ sơ, sinh viên thuộc đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập chưa có tên trong danh sách nộp hồ sơ về bộ phận Công tác sinh viên. 

  

Nơi nhận :

 

KT.GIÁM ĐỐC

- Niêm yết

- Luu : VT, BP CTSV

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

TS. LÊ ANH TUẤN

 

DANH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TẠM THỜI THEO THÔNG TƯ 35

DỰA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3535/QĐ-ĐHNL-CTSV

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

 

STT

MSSV

Họ và tên

Lớp

Đối tượng

Ghi chú

1

15112274

Nông Văn

Khánh

DH15TYNT

DTTS&HN

 

2

15112278

Châu Sắc

Ly

DH15TYNT

DTTS&HN

 

3

15116210

Huỳnh Nhật

Minh

DH15NTNT

DTTS&HN

 

4

15116221

Thập lượng Quý

Anh

DH15NTNT

DTTS&HN

 

5

15124447

Lưu Thị Trần

Truyền

DH15QLNT

DTTS&HN

 

6

18116109

Nguyễn Văn

Khôi

DH18NTNT

DTTS&HN

 

 Lưu ý:

-  Sinh viên đã được xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 (2018 - 2019) vui lòng kiểm tra thông tin. Sinh viên thuộc đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập chưa có tên trong danh sách nộp hồ sơ về bộ phận Công tác sinh viên.

- Sinh viên có thắc mắc về hồ sơ, có sai sót thông tin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên để điều chỉnh. Sau ngày 26/02/2018 Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan.

BP. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Số lần xem trang: 2201