TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÂN HIỆU NINH THUẬN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số 08 /TB-PHNT-KHTC                                            Ninh Thuận, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 THÔNG BÁO

V/v: “Mức thu học phí HK2 năm học 2018-2019”

Căn cứ Quyết định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ  v/v quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 20/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận thông báo mức thu và thời gian thu học lại học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

1.      Mức thu học phí HK2/2018-2019 – hệ đại học chính quy

STT

Diễn giải

Học phí HK2

1

Nhóm ngành 1 :

 

 

 -  Khóa 2014; 2015; 2016; 2017; 2018

4.050.000

2

Nhóm ngành 2 :

 

a

-  Khóa 2014; 2015; 2016; 2017;

4.800.000

b

-  Khóa 2018

5.550.000

+ Nhóm ngành 1 bao gồm: Quản trị kinh doanh, Nông học, Nuôi trồng thủy sản : học phí 8.100.000 đồng/năm học /SV đóng theo học kỳ

+ Nhóm ngành 2 bao gồm: Quản lý đất đai, Quản ly tài nguyên và môi trường, Thú Y Công nghệ thực phẩm : 9.600.000 đồng/năm học /SV đóng theo học kỳ

2.      Thời gian và hình thức đóng học phí

- Thời gian thu: hạn cuối ngày 30/4/2019

- Hình thức: Sinh viên nộp tiền học phí qua tài khoản ngân hàng

            + Số tài khoản : 6151 0000 379 808

            + Tên ngân hàng : Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh thuận (BIDV)

Sau thời hạn nêu trên sinh viên không đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách thi học kỳ và bị trừ điểm rèn luyện.

Trân trọng./. 

                                                                                      BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Số lần xem trang: 12510
Điều chỉnh lần cuối: 19-02-2019

Ban Kế hoạch tài chính

Thu học phí học cải thiện học kỳ 2 năm học 2021-2022 (18-05-2022)

Mức thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (18-05-2022)

Thông báo thu chi phí thi lại học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ cao đằng (27-04-2022)

Thông báo thu học phí học lại học kỳ 1 năm học 2021-2022 (11-01-2022)

Thông báo mức thu học phí HK1 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Thông báo về việc mức thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 – Hệ Đại học chính quy (05-10-2021)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK1 năm học 2020-2021 (18-12-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020 -2021 - hệ chính quy (15-12-2020)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2020 (23-10-2020)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2020-2021 (03-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không bảy chín hai

Xem trả lời của bạn !