Ghi chú:

      Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa                         Tổ hợp A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

      Tổ hợp D01: Toán, Văn, Tiếng Anh             Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh

      Tổ hợp D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh             Tổ hợp D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh.

Số lần xem trang: 2341

Liên kết doanh nghiệp