Căn cứ thông báo s 2548/TB-ĐHNL-NCKH ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh về việc nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) 2020 đợt 2.

Để triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) năm 2020, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận đề nghị giảng viên và sinh viên của phân hiệu Ninh Thuận về việc nộp thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020 đợt 2 với các yêu cầu như sau:

A. Ðề tài giảng viên:

1. Tiêu chí xét duyệt:

-         Ưu tiên giảng viên/nghiên cứu viên có định hướng phát triển chức danh nghề nghiệp trong các năm tới.

-         Không xét duyệt giảng viên/nghiên cứu viên sẽ nghỉ hưu trước tháng 9 năm 2022 (còn công tác hơn 24 tháng tính từ tháng 9 năm 2020).

-         Không xét duyệt giảng viên/nghiên cứu viên chưa hoàn tất hồ sơ nghiệm thu/hoàn ứng đề tài cấp cơ sở.

-         Khuyến khích các đề tài mang tính chất liên ngành và phù hợp với định hướng phát triển về khoa học, đào tạo của trường.

2. Kinh phí:

Các đề tài lập dự toán theo quyết định 5380/QÐ-BGDÐT ngày 25 tháng 1l năm 2015 của Bộ Giáo dục Ðào tạo và biểu mẫu dự toán kèm theo mẫu phiếu thuyết minh đề tài. Dựa vào nội dung thực hiện, hội đồng thẩm định kinh phí sẽ quyết định mức kinh phí đề tài được cấp.

B. Ðối với đề tài sinh viên:

1. Tiêu chí xét duyệt:

-         Chủ nhiệm đề tài phải là sinh viên học từ năm thứ 2 đến năm thứ 3 đối với chương trình học 4 năm và sinh viên học từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 cho các chương trình học 5 năm, có ngành học phù hợp thuộc lĩnh vực của đề tài hoặc lĩnh vực gần với đề tài. Tại thời điểm đăng ký và tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài khác do nhà trường quản lý.

-         Giảng viên hướng dẫn, tại thời điểm đăng ký và tuyển chọn đề tài, là cán bộ cơ hữu của trường và không có đề tài trễ hạn; hoặc còn nợ kinh phí; hoặc đang hướng dẫn đề tài sinh viên của các năm trước.

-         Số lượng sinh viên thực hiện (từ 2 – 4 sinh viên/1 đề tài) và phải có giáo viên hướng dẫn thuộc chuyên ngành sinh viên nghiên cứu, học tập mỗi đề tài chỉ có 01 giáo viên hướng dẫn, giáo viên chỉ hướng dẫn 01 nhóm sinh viên nghiên cứu/01 đề tài.

-         Không xét duyệt đề tài có giáo viên hướng dẫn đang là chủ nhiệm hoặc chưa hoàn ứng xong đề tài cấp bộ/cơ sở và sẽ nghỉ hưu trước tháng 09 năm 2022 (còn công tác hơn 24 tháng tính từ tháng 09 năm 2020).

-         Ưu tiên sinh viên có đề tài đạt từ giải ba trở lên của giải thưởng“ý tưởng NCKH”, hoặc cuộc thi “khởi sự kinh doanh nông nghiệp” trong năm 2019 và 2020.

2. Kinh phí:

Các đề tài lập dự toán theo quyết định 5380/QÐ-BGDÐT ngày 25 tháng 1l năm 2015 của Bộ Giáo dục Ðào tạo và biểu mẫu dự toán kèm theo mẫu phiếu thuyết minh đề tài. Dựa vào nội dung thực hiện, hội đồng thẩm định kinh phí sẽ quyết định mức kinh phí đề tài được cấp.

C. Sản phẩm bắt buộc đối với đề tài NCKH

1. Đề tài NCKH của giảng viên

Mức kinh phí xét duyệt trên tiêu chí theo các loại sản phẩm sau:

1.1. Sản phẩm loại 1

(ưu tiên giảng viên/nghiên cứu viên trẻ hay có học vị ThS/Kỹ sư). Thời gian thực hiện 1 năm. Đề tài được nghiệm thu khi có Quyết định về việc chấp nhận đăng bài.

 

TT

Danh mục tạp chí

KP tối đa (đồng)

Ghi chú

1

Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của hội đồng chức danh GS, PGS có điểm từ 0,5 trở lên;

60.000.000

2 bài hoặc

 1 bài đăng trên tạp chí JAD của NLU phiên bản tiếng Anh

2

Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của hội đồng chức danh PGS, GS có điểm từ 0,25 trở lên, Báo cáo khoa học được đăng toàn văn trong kỷ yếu Hội nghị quốc tế/trong nước có mã số ISBN

30.000.000

2 bài. Nếu bài đăng trong kỷ yếu thì mỗi đề tài chỉ 1 bài

Lưu ý: Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài (CB cơ hữu của trường) là tác giả thứ nhất/tác giả liên hệ và dùng địa chỉ trường, có lời cảm ơn Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM.

1.2. Sản phẩm loại 2

(ưu tiên cho các giảng viên được quy hoạch giảng viên cao cấp/hướng dẫn nghiên cứu sinh). Thời gian thực hiện 2 năm. Đề tài được nghiệm thu khi có Quyết định về việc chấp nhận đăng bài.

TT

Danh mục tạp chí

KP tối đa (đồng)

Ghi chú

1

Bài báo quốc tế uy tín (thuộc nhóm Q1 và trong danh mục SCIE, SSCI)

180.000.000

1 bài

2

Bài báo quốc tế uy tín (thuộc nhóm Q2 và trong danh mục SCIE, SSCI)

150.000.000

1 bài

3

Bài báo quốc tế uy tín (thuộc nhóm Q3 và trong danh mục SCIE, SSCI)

120.000.000

1 bài

4

Bài báo quốc tế uy tín (thuộc nhóm Q4 và trong danh mục SCIE, SSCI)

100.000.000

1 bài

5

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục ESCI/Scopus.

60.000.000

1 bài

Lưu ý: Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài (CB cơ hữu của trường) là tác giả thứ nhất/tác giả liên hệ và dùng địa chỉ trường, có lời cảm ơn Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM

1.3. Sản phẩm loại 3: Thời gian thực hiện 2 năm

TT

Đăng ký sở hữu trí tuệ

KP tối đa (đồng)

Ghi chú

1

Bằng độc quyền sáng chế

80.000.000

- Chủ đơn: Trường Đại học Nông Lâm Tp.  HCM;

- Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài là CB cơ hữu của trường là tác giả thứ nhất và dùng địa chỉ trường.

- Đề tài được nghiệm thu khi có Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ.

2

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc Bằng bảo hộ giống cây/con

50.000.000

- Chủ đơn: Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM;

- Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài là CB cơ hữu của trường là tác giả thứ nhất và dùng địa chỉ trường.

- Đề tài được nghiệm thu khi có Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ.

1.4. Sản phẩm loại 4:

Đề tài trọng điểm hay đặt hàng của trường. Kinh phí hỗ trợ tối đa 200.000.000 - 300.000.000 đ nếu đề tài đăng ký 2 - 3 sản phẩm thuộc loại 2 và loại 3. Thời gian thực hiện 2 - 3 năm.

2. Đề tài NCKH của sinh viên

Mức kinh phí xét duyệt dựa trên tiêu chí theo các loại sản phẩm sau:

     2.1. Sản phẩm loại 1

       Ưu tiên cho các sinh viên đang học năm 2 đến năm 3. Thời gian thực hiện tối đa 1 năm.

TT

Danh mục tạp chí

KP tối đa (đồng)

Ghi chú

1

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong hội đồng chức danh GSNN có điểm từ 0,25 điểm trở lên hoặc Sản phấm có khả năng khởi nghiệp (có văn bản xác nhận của hội đồng xét duyệt cấp trường)

15.000.000

1 bài hoặc 1 sản phẩm
- Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài (sinh viên của trường) đứng đầu và gắn duy nhất tên trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM

2

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí không thuộc trường hợp 1, báo cáo khoa học đăng trên hội nghị, hội thảo hoặc Sản phẩm có khả năng khởi nghiệp (có văn bản xác nhận của hội đồng xét duyệt cấp khoa)

5.000.000

1 bài hoặc 1 sản phẩm
- Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài (sinh viên của trường) đứng đầu và gắn duy nhất tên trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM

Lưu ý: Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài (sinh viên của trường) là tác giả thứ nhất và dùng địa chỉ trường, có lời cảm ơn Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM

2.2. Sản phẩm loại 2

Ưu tiên cho các sinh viên đang học năm 2 đến năm 3. Thời gian thực hiện 1 năm. Kinh phí hỗ trợ tối đa 30.000.000 đ nếu đề tài đăng ký 2 sản phẩm dạng 1.

D.    Việc thực hiện hợp đồng NCKH và các khoản chi trong đề tài

Tuân theo các Nghị định, Thông tư, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài Chính về hoạt động NCKH và các qui định khác về quản lý tài chính do nhà trường và Kho bạc nhà nước yêu cầu.

Kinh phí cấp cho các đề tài KH&CN cấp cơ sở là kinh phí của nhà trường nên nhà trường có toàn quyền sử dụng kết quả các đề tài nghiên cứu này. Chủ nhiệm đề tài có các quyền nhân thân theo khoản 1, 2, 4, điều 19 Luật sở hữu trí tuệ. Quyền nhân thân theo điều khoản 3 điều 19 và quyền tài sản theo điều 20 Luật sở hữu trí tuệ thuộc toàn quyền quyết định của nhà trường.

Chủ nhiệm đề tài phố biến, sử dụng kết quả nghiên cứu phải có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa nhà trường (là chủ sở hữu) kết quả nghiên cứu.

       E. Hội đồng xét duyệt các đề tài dự kiến:

-         Hội đồng xét duyệt nội dung: Khoa chuyên môn và các chuyên gia có chuyên môn phù hợp với nội dung thuyết minh đề tài.

-         Quy trình và thời gian xét duyệt thực hiện theo Quy định “Xây dựng thực hiện và đánh giá đề tài KHCN cấp Cơ sở” đã ban hành ngày 24/07/2020.

-         Hội đồng thẩm định kinh phí: Đại diện Ban Giám Hiệu, Phòng Quản lý NCKH, Phòng kế hoạch Tài Chính.

- Hiệu trưởng phê duyệt đề tài

        F. Các chủ nhiệm đề tài gửi Thuyết minh cho Bộ phận NCKH của Phân hiệu gồm 01 bản chính thức (Bộ phận CTSV) và file mềm.

 (địa chỉ email phamvanquy@hcmuaf.edu.vn, số điện thoại liên lạc 0918342351 (Thầy Phạm Văn Qúy – BP.CTSV -NCKH). Phân hiệu tổng hợp và gửi về phòng Quản lý NCKH Trường trước ngày 27 tháng 9 năm 2020 gồm:

-         Thuyết minh chi tiết của từng đề tài

-         Danh mục tên các đề tài cùng đề xuất thành viên Hội đồng và thông tin của các thành viên Hội đồng xét duyệt thuyết minh cho mỗi đề tài.

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 12055
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2020

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (09-09-2021)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (09-03-2021)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (04-02-2021)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (23-10-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (23-10-2020)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 (15-09-2020)

Thông báo V/v tham gia Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Chương trình tập huấn “Successful Career Management” (21-07-2020)

Ủng hộ covid-19 (07-05-2020)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (25-02-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (25-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy sáu bốn một

Xem trả lời của bạn !