1.      Hồ sơ xét miễn, giảm học phí

a.      Đối tượng - Thời gian nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí:

-      Đối tượng: Các đối tượng theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

-      Từ ngày 02/3/2021 đến ngày 15/3/2021: Bộ phận Công tác Sinh viên nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021.

-      Sau ngày 15/3/2021: Bộ phận Công tác sinh viên thực hiện xét và công bố danh sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021.

b.      Hồ sơ xét miễn, giảm học phí nộp mới: gồm:

-      Đơn xin miễn giảm học phí (file đính kèm)

-      Bản sao giấy khai sinh;

-      Một trong các loại giấy chứng nhận sau:

+ Giấy chứng nhận do phòng Lao động – Thương binh & xã hội cấp, cấp chứng nhận diện chính sách (đối với sinh viên là con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có công cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học,…);

+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo);

+ Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận (đối với sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa);

+ Sổ hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo);

+ Giấy chứng nhận của Ủy ban dân tộc cấp tỉnh (đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn)

+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp (đối với sinh viên là con cán bộ, công chức có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên).

+ Giấy xác nhận ở vùng đặc biệt khó khăn của Ủy ban nhân dân xã cấp (đối với sinh viên là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

- Sinh viên thuộc các đối tượng sau không cần nộp lại hồ sơ mới: Sinh viên tàn tật hoặc khuyết tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ, chế độ chính sách (con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học đã được xét miễn, giảm học phí ở học kỳ trước.

- Sinh viên thuộc các đối tượng sau cần nộp lại hồ sơ mới: sinh viên được giảm 70% học phí, sinh viên được miễn học phí do là người dân tộc thiểu số có sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở học kỳ trước

2.      Hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập

Phân hiệu Ninh Thuận thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021. Mức hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng được hưởng bằng 60% mức lương cơ sở (894.000đ). Thời gian xét trợ cấp 10 tháng /sinh viên/năm. Số năm được hưởng trợ cấp được tính là thời gian đào tạo chính thức tại Phân hiệu Ninh Thuận.

a.      Đối tượng - Thời gian nhận hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập

-      Đối tượng: Sinh viên diện dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

-      Thời gian: Từ ngày 02/3/2021 đến ngày 12/3/2021. Bộ phận công tác sinh viên nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021.

b.      Hồ sơ xét hỗ trợ học phí học tập: gồm:

-       Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (file đính kèm);

-       Bản sao giấy khai sinh;

-       Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

-      Sổ hộ khẩu;

-       Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu. 

3.      Những điều lưu ý

-      Sinh viên không nộp hồ sơ sẽ không được xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm 2020-2021

-      Sinh viên phải nộp lại hồ sơ mới thuộc đối tượng: giảm 70% học phí, hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Các đối tượng còn lại không cần làm lại hồ sơ)

-      Sau thời gian trên bộ phận Công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021./

-      Hồ sơ nộp tại Bp. Công tác sinh viên (thầy Vũ)

Số lần xem trang: 2314