Căn cứ quyết định số 117/QĐ - PHNT ngày 05 tháng 08 năm 2016 về việc ban hành Quy định quản lý sinh viên nội, ngoại trú áp dụng tại Phân hiệu Ninh Thuận của Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận

Để phục vụ công tác xét điểm rèn luyện cho sinh viên Phân hiệu trường ĐH Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, Phân hiệu trường ĐH Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận thông báo:

1. Tất cả sinh viên liên hệ với địa phương nơi mình cư trú trong học kỳ 01 năm học 2021 – 2022 từ ngày 01/9/2021 đến ngày 28/01/2022 để xin bản nhận xét về quá trình cư trú. Sinh viên nội trú tại Ký túc xá của trường xin bản nhận xét từ Ban quản lý Ký túc xá.

2. Sinh viên nộp lại bản nhận xét của địa phương cho lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp nhận xét của lớp rồi nộp cho thầy Vũ – Bộ phận CTSV. Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/4/2022.

3. Sinh viên không có phiếu nhận xét của địa phương sẽ bị trừ điểm rèn luyện của học kỳ 01 năm học 2021 – 2022 theo quy định.

Đây là thủ tục bắt buộc đối với tất cả sinh viên, yêu cầu toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện./.     

 

Nơi nhận:

-    Cố vấn học tập, lớp trưởng

-    Niêm yết, website.

-    Lưu: VT, Ban CTSV-TTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

TS. Lê Anh Tuấn

 

                                                                                                         

Số lần xem trang: 454
Điều chỉnh lần cuối: 22-03-2022

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2023 -2024 (20-09-2023)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2023 -2024 (20-09-2023)

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2022 -2023 (10-02-2023)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022 -2023 (10-02-2023)

Thông báo về Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và Lễ tốt nghiệp cho sinh viên đợt 3 năm 2022 (08-11-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022 -2023 (17-10-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2022 -2023 (17-10-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021 -2022 (22-03-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2021 -2022 (22-03-2022)

Ngày hội việc làm trực tuyến của trường ĐH Nông Lâm TPHCM 2021 (04-11-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một bảy bốn tám

Xem trả lời của bạn !